Kapacitetet dhe efektiviteti i programit të policimit në komunitet të Policisë së Shtetit

Titulli i Projektit: Kapacitetet dhe efektiviteti i programit te policimit ne komunitet te Policise se Shtetit
Mbeshtetur: Sida,SIPU International
Aplikanti:Instituti i Studimit te Opinionit Publik (ISOP), Universiteti i Tiranes,Fakulteti i Shkencave Sociale,Departamenti i Punes dhe Politikes Sociale.
Kohezgjatja e Projektit: Tirane 2012
Autoret e Projektit: JohnWPeabody, Lisa DeMaria, Owen Smith, Angela Hoth, Edmond Dragoti, Jeff Luck

Zhvillimi i partneritete efektive pune me pushtetin lokal, qeverinë qendrore, OJF-të dhe komunitetet me fokus partneritetin me të rinjtë.
Ky projekt u financua nga SIDA dhe vihet në zbatim nga SIPU në kuadër të Programit “Mbështetja e Qeverisë Suedeze ndaj Ministrisë së Brendshme / Policisë së Shtetit Shqiptar për Policimin në Komunitet” (2012-2015)
Ky dokument është një raport studimor i përgatitur për Programin“Mbështetja e Qeverisë Suedeze ndaj Ministrisë së Brendshme / Policisë së Shtetit Shqiptar për Policimin në Komunitet”. Opinionet ose pikëpamjet e shprehura jo detyrimisht shprehin opinionet e vetë Programit.

Raport Studimor