Ndikimi i mesazheve shëndetësore për gratë shtatzëna përmes një serie të shpërndarjes së informacionit dhe aktivitete ndërgjegjësimi me fletëpalosje, postera dhe PR tjera Materiale

Titulli i Projektit: Ndikimi i mesazheve shëndetësore për gratë shtatzënapërmes një serie të shpërndarjes së informacionit dhe aktivitete ndërgjegjësimi me fletëpalosje, postera dhe PR tjeraMaterialeMbeshtetur: UNICEF
Realizuar:
 Instituti i Studimeve te Opinionit Publik (ISOP)
Kohezgjatja e Projektit: 7 Tetor 2001-29 Dhjetor 2001
Paraqitur: Prof. Ass. Dr. Edmond Dragoti

Për të përgatitur një raport përfundimtar që paraqet dimensionet e ndikimit që shëndeti mesazhet kanë për fëmijën dhe shëndetin e nënës, raportojnë gjetjet nga një kritikë perspektivë me qëllim ofrimin e rekomandimeve adekuate Siç është përmendur në propozimin e projektit, instrumenti i hulumtimit, i cili do më mirë të lejojë mbledhjen e informacionit që çon në një kuptim të përgjithshëm rreth ndikimit të mesazheve shëndetësore të shpërndara në mesin e audiencave të ndryshme, u zgjodh për të qenë përqasja e fokus grupit.

Raport Final