Standardet e edukimit të punës sociale në Shqipëri

Tematika e Studimit: Standartet e Edukimit te Punes Sociale ne Shqiperi.
Mbeshtetur:
UNICEF,Projekti ”Strenghing the Workforce of Social Protection in Albania”
Zbatuar:
Instituti i Opinionit Publik (ISOP), Departamenti i Punes Sociale dhe Politikes Sociale, Qendra e Ekselences.
Hartuesit e Botimit: Prof.As.Dr.Izela Tahsini, Prof.As.Dr. Rudina Rama
Konsulente: Prof.As.Dr.Edmond Dragoti, Prof.As.Dr.Fiona Todhri
Periudha Kohore : Tirane 2016 

Ky dokument është përgatitur si pjesë e masave për rritjen e cilësisë dhe standarteve të edukimit të punës sociale në Shqipëri. Qëllimi i tij është që të sigurojë një qasje që i shërben nevojave të të gjithë palëve te interesuara në edukimin e punës sociale në Shqipëri. Palët e interesuara përfshijnë institucionet më të larta të edukimit, Agjencinë e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, Ministrinë e Mirëqënies Sociale, ministritë e tjera të linjës, dhe Urdhri i punonjësit socialë.

Standartet e Punes Sociale ne shqiperi