Vlerësimi i cilësisë së kujdesit në 6 vendet e ECA

Tematika e Studimit: Vlerësimi me përmasa të mëdha të cilësisë së kujdesit në 6 vende të Evropa Lindore dhe Azia Qendrore duke përdorur performancën klinike dhe vlera Vignettes.
Mbeshtetur: Global Health: Science and Practice.
Periudha e Studimit: Viti 2017.
Autoret e Studimit: JohnWPeabody, Lisa DeMaria, Owen Smith, Angela Hoth, Edmond Dragoti, Jeff Luck
Projekt url: www.ghspjournal.org

Kur ofruesit në 6 vende të ndryshme u pyetën se si do të kujdeseshin për të njëjtin pacient, nuk ishte ndryshim të gjerë brenda dhe ndërmjet vendeve. Megjithatë, 11% e mjekëve shënoi mbi 80% duke sugjeruar se cilësia e mirë e kujdesit është e mundur edhe me kufizimet e burimeve. Përdorimi i klinikës së validuar vignettes, të cilat mund të aplikohen në mënyrë të volitshme në shkallë, mund të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në nivel të ulët dhe vendet me të ardhura të mesme.

Artikull