NA NDIQNI:

Isop

Instituti i Studimeve te Opinionit Publik

Home Hiv/Aids – Të rinjt në Komunitetin Rom

Hiv/Aids – Të rinjt në Komunitetin Rom

Tematika e Studimit: Vlerësimi dhe reagimi i shpejtë mbi HIV / AIDS tek te rinjt Romë

Çdo person i ri rom i rekrutuar për të marrë pjesë plotësoi një pyetësor. Për ata që ishin analfabetë, pyetësori u dorëzua nga pika qendrore. Pyetësori i përdorur ishte i njëjti version i përdorur gjatë RAR me të rinj të pambrojtur. Anketa u krye nga pikëpamja rome që u sigurua paraprakisht me disa materiale bazë shtesë mbi HIV / AIDS dhe hulumtime cilësore.Rekrutimi i pjesëmarrësve është bërë në bazë të vëzhgimeve të mëparshme të vendeve dhe sugjerime nga udhëheqësit e komunitetit romë, të cilët u kontaktuan para sondazhit.

Te rinjt ne Komunitetin Romë