NA NDIQNI:

Rreth ISOP

Home Rreth ISOP

Mandati i ISOP-it , fusha e sektorit dhe mbulimi gjeografik

Instituti Shqiptar i Studimeve të Opinionit Publik (ISOP) është një organizatë kombëtare e përkushtuar për avancimin e politikës sociale në Shqipëri në respekt të plotë të të drejtave të njeriut të individëve. Duke qenë një organizatë joqeveritare, ajo është e pavarur nga shteti dhe nga çdo parti politike. Instituti themelohet me vendim Nr. 4138, datë 27.11.1998 të Gjykatës Shqiptare si një organizatë jofitimprurëse e individëve të angazhuar për të studiuar problemet sociale në Shqipëri.

ISOP mbledh studiuesit dhe ekspertët në fushat e punës sociale, sociologjisë, psikologjisë, gjeografisë, shkencave politike, ekonomisë, shëndetit publik dhe mjekësisë.

Mandati: Institucioni ka për detyrë që të kontribuojë në përmirësimin e mjedisit social të shoqërisë shqiptare duke sugjeruar politikat sociale që bazohen në hulumtimin e opinionit publik, besimeve dhe qëndrimeve ndaj çështjeve dhe shqetësimeve të ndryshme sociale.

Vendndodhja gjeografike : Stafi kryesor i ISOP-it është i vendosur në Tiranë, megjithatë IPOS funksionon në të gjithë Shqipërinë dhe jashtë saj përmes një rrjeti të gjerë individësh dhe institucionesh që mbështesin aktivitetet ISOP dhe ofrojnë ekspertizë shtesë në fushat e punës sociale, antropologjisë, statistikave, ekonomisë dhe politikës sociale .

Shtyllat kryesore të punës ISOP përfshijnë:

v Punë kërkimore të gjera për të eksploruar dhe studiuar opinionin publik, besimet dhe qëndrimet e individëve apo grupeve në Shqipëri për çështje të ndryshme sociale me ndikim në hartimin e politikave sociale në vend;

v Sigurimi i mbështetjes së ekspertëve tek autoritetet kombëtare në procesin e elaborimit të mbrojtjes sociale dhe politikave të tjera të ndërlidhura në vend, duke përfshirë ofrimin e praktikave më të mira ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes sociale;

v Forcimi i kapaciteteve kombëtare për ofrimin e shërbimeve sociale dhe sigurimi i mbrojtjes efektive sociale në vend, veçanërisht për grupet më vulnerabël;

v Rritja e ndërgjegjësimit të segmenteve specifike të popullsisë / grupeve të synuara, si dhe popullsisë së përgjithshme për çështje të ndryshme sociale / shqetësime dhe përgjigje të nevojshme për zgjidhjen e tyre duke mbrojtur të drejtat individuale të njeriut dhe promovimin e barazisë gjinore;

Promovimi i pjesëmarrjes dhe rolit të shoqërisë civile në të gjitha proceset vendimmarrëse të vendit në lidhje me politikën sociale nëpërmjet punës së avokimit.

Ekspertizë dhe specialistë të disponueshëm

Hulumtimi shkencor në fushën sociale është një nga shtyllat kryesore të punës ISOP në Shqipëri. ISOP beson se një kuptim efektiv i sfidave të zhvillimit social mund të realizohet vetëm duke eksploruar dhe vënë së bashku të gjithë faktorët e mundshëm rreth problemeve kyçe sociale. ISOP mbështetet në mbështetjen e ekspertëve të një ekipi të anëtarëve të stafit dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm që kryejnë sondazhe në terren, shqyrtime në tavolina dhe kërkime operacionale duke përdorur teknika sasiore dhe cilësore, duke shfrytëzuar teknikat e sistemit gjeografik të informacionit për të kapur edhe karakteristikat dhe dinamikën e lëvizjes së popullsisë.

E gjithë kjo punë kërkimore e pasur përdoret për të këshilluar autoritetet kombëtare dhe lokale si dhe aktorët e tjerë në Shqipëri (shoqëria civile dhe sektori privat) se si të dizajnojnë dhe zbatojnë më mirë politikat sociale që mundësojnë aksesin e plotë të popullsisë në shërbimet publike dhe private dhe të kënaqshme ofrimin e shërbimeve.

Dy shembuj të kohëve të fundit të punës së ISOP në këtë fushë përfshijnë:

1. përfshirjen në kryerjen e një kërkimi kombëtar për njohjen e profesionit të punës sociale në Shqipëri gjatë 2011-2013 në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës dhe në vijim kontribut në procesin e hartimit të Ligjit 163/2014 “Për rendin e punëtorëve socialë” në Republikën e Shqipërisë;

2. Përfshirja në kryerjen e një studimi bazë mbi Shkollat e Trajnimit të Arsimit Profesional dhe Qendrat e Aftësimit Profesional në Shqipëri në bashkëpunim me një numër të aktorëve të tjerë kombëtarë gjatë vitit 2013. Gjetjet dhe rekomandimet e këtij studimi u shfrytëzuan për elaborimin e Strategjisë së Punësimit dhe Aftësive 2014 -2020 të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.
Formulimi dhe Analiza e Politikave, si ilustrohet shkurtimisht, mbetet një fushë thelbësore e punës ISOP. Për këtë qëllim, puna kërkimore kryhet në masë të madhe dhe përdoret për këshillimin e autoriteteve kombëtare për të reflektuar provat në terren për hartimin e politikave dhe avancimin e politikave sociale në Shqipëri (mbrojtja sociale, arsimi dhe aftësimi profesional, shëndeti publik etj.).

Prandaj, ISOP regjistron një bashkëpunim shumë të mirë me agjenci të ndryshme qeveritare, përfshirë Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Ministrinë e Shëndetësisë, INSTAT etj. Rrjeti i gjerë i bashkëpunëtorëve ndërkombëtarë (individë si dhe institucione ) është duke u shfrytëzuar për të mbledhur dhe analizuar praktikat më të mira ndërkombëtare në zhvillimin dhe zbatimin e politikave sociale dhe për të ushqyer procesin kombëtar të zhvillimit të politikave me këtë përvojë ndërkombëtare. Gjatë vitit 2013 dhe 2014 ISOP mbështeti përpunimin e Strategjisë së Punësimit dhe Aftësive (2014-2020), Strategjisë së Mbrojtjes Sociale (2015-2020) dhe Planit të Veprimit Rinor 2015-2020.

Forcimi i kapaciteteve kombëtare për ofrimin e shërbimeve sociale është një fushë tjetër e punës ISOP, e cila gjithnjë e më tërheq vëmendjen e autoriteteve kombëtare dhe donatorëve. Mbështetja për ngritjen e kapaciteteve kanalizohet në dy drejtime: zhvillimi i praktikave dhe mjeteve për ofrimin e shërbimeve sociale (siç janë udhëzimet, praktikat, hartimi i akteve ligjore, zhvillimi i kurrikulave mësimore për arsimin e lartë në Shqipëri etj.) Dhe trajnimi i burimeve njerëzore për ofrimin efektiv të shërbimeve sociale (nëpërmjet trajnimeve të punës, sesioneve trajnuese, mësimdhënies në nivel universitar dhe nivelit pasuniversitar (master dhe doktorature) dhe formave të tjera të të mësuarit (seminare, punëtori, etj.).

Rritja e ndërgjegjësimit të segmenteve specifike të popullsisë / grupeve të synuara, si dhe popullsisë së përgjithshme për çështje të ndryshme sociale / shqetësimet dhe përgjigjet e nevojshme për zgjidhjen e tyre duke mbrojtur të drejtat individuale të njeriut dhe promovimin e barazisë gjinore, është një fushë kryesore e punës së Institutit si leje mandat. Janë organizuar disa fushata kombëtare dhe lokale për informimin dhe ngritjen e vetëdijes si: ajo e realizuar në vitin 2013 dhe 2014 për promovimin e njohjes së punës sociale si profesion (mbështetur nga Universiteti i Tiranës); ngritja e vetëdijes për parandalimin e HIV / STD në mesin e grupeve vulnerabël në vitin 2003 (mbështetur nga UNDP) dhe në 2011 nga SIDA (Agjencia Suedeze e Zhvillimit); aktivitetet për ngritjen e vetëdijes për ndikimin e mesazheve shëndetësore për gratë shtatzëna (mbështetur nga UNICEF) në vitin 2001 etj.

Nxitja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse të vendit në lidhje me politikën sociale përmes punës së avokimit, është gjithashtu një fushë e rëndësishme e punës ISOP. Ky funksion veçanërisht ushtrohet gjatë zbatimit të reformave të ndryshme të vendit, siç është reforma e shërbimeve sociale, reforma ligjore etj. Shembuj të punës së avokimit përfshijnë: 1) aktivitete advokuese për miratimin e projektligjit për rendin e punës sociale Punëtorët (konferenca ndërkombëtare dhe kombëtare në mbështetje të Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës); 2) aktivitete për përmirësimin e kujdesit shëndetësor parësor në Shqipëri (tryeza e rrumbullakët me autoritetet shëndetësore kombëtare, etj.).

Lista e partnerëve rajonalë dhe ndërkombëtarë të IPOS përfshin:
– Qendra Ndërkombëtare për Migracionin dhe Shëndetin
– Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim
– Organizata Ndërkombëtare për Migracionin Banka Botërore në Shqipëri
– UNICEF
– Këshilli Evropian
– Universiteti i Tiranës
– Universiteti “Luigj Gurakuqi” në Shkodër
– Universiteti “Aleksander Xhuvani” në Elbasan
– Universiteti i Nju Jorkut, në Tiranë
– Universiteti i Prishtinës, Kosovë
– Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, IRJM
– Universiteti i Kolumbisë, SHBA
– Universiteti Charlie, Pragë, Republika Çeke
– Universiteti Roskilde, Danimarkë
– Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Nurembergut, Gjermani
– Shoqata Evropiane e Shkollës së Punës Sociale (EASSW)
– TISSA (Puna Sociale dhe Shoqëria Ndërkombëtare, Akademia)
– C – Change International
– GIZ ( Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar)
– Terre des Home
– Ruaj Fëmijët
– World Vision
– Fondacioni Soros
– Instituti i Shëndetit Publik
– Delegacioni Evropian në Shqipëri
– Ministria e Shëndetësisë dhe e Kujdesit Social

Rezultatet kryesore të arritura gjatë 5 viteve të fundit

Arritjet kryesore që rezultojnë nga puna e drejtpërdrejtë e ISOP dhe bashkëpunimi me partnerë të tjerë në fushën e mbrojtjes sociale në Shqipëri gjatë 5 viteve të fundit përfshijnë ( në mënyrë të kundërt) :

Programme/project title Funding agency Year end
Young People’s Engagement with the European Union: The Importance of Visions and Worries for the Future of Europe (Albanian part) Horizon 2020 2018
1. National study on bulling and extremisms in the education system in Albania” European Council  2017
2. Strengthening the Workforce of Social Protection in Albania

 

UNICEF 2016
3. Implementation of Quality of Health Care Assessment in Albania Ministry of Health and World Bank 2012
4. Provision of services for the integration of the HIV issues within the curricula of Social Work and Social Work Administration branches of the Faculty of Social Sciences/University of Tirana. UNDP 2012
3. Legal status, order, code of ethics and licensing procedures for the profession of psychologists and social workers. Implemented by IPOS and the Faculty of Social Sciences. UNICEF 2013
5. Technical Assistance for National Household survey HSMP Indicators Ministry of Health World Bank 2008
6. Needs Assessment for implementation of National Standards for children in residential care institutions UNICEF 2007
7. Prevention of HIV-Aids and STI diseases among Uniformed Services in prisons UNDP 2007
8. Evaluation of the CARE project implemented by FBSH UNICEF, Save the Children, Albania 2007
9. “Prevention of HIV-Aids and STI diseases among Uniformed Services in prisons UNDP 2006
10. Policy and Human Resources Development Fund for Preparation of Health System Modernization Project Ministry of Health

World Bank

2006
11. Baseline survey on healthy behaviours and safe practices in rural areas in Albania UNDP 2006
12. Rapid Assessment to inform  Avian Flu Prevention and Communication Strategy UNICEF  and UNDP  2006
13. National Assessment of the drug abuse problem in Albania, reasons, situation, trends UNICEF  2006
14. Develop a national strategy and framework for the replication of YFS in Albania UNICEF  2005
15. Rapid Assessment and Response on HIV/AIDS among vulnerable groups UNICEF 2004
16. Improving the response to HIV/AIDS/STD epidemic through pilot projects on HIV/STD prevention among vulnerable groups UNDP 2003
17. Training Program with the Staff of Youth Friendly Services (YFS) for Tirana Staff

 

UNICEF 2003
18. Training Program with the Staff of Youth Friendly Services (YFS) for Vlora Staff

 

UNICEF 2003
19. The National Expertise for the qualitative study on Children Rights in Albania”

 

UNICEF Children’s Alliance and Save the Children 2002
20. Violence against children and women:

Measurement of present dynamics, features and trends of domestic violence in Albanian society through qualitative data gathering techniques

UNICEF 2001
21. The impact of health messages for pregnant women through series of information dissemination awareness activities with leaflets, posters and other PR materials UNICEF 2001

Stafi kryesor

Drejtori Ekzekutiv është përgjegjës për menaxhimin e përgjithshëm të institutit duke përfshirë zbatimin e të gjitha projekteve dhe mbajtjen e marrëdhënieve me donatorët dhe partnerët. Ai gjithashtu shërben si Hulumtues Kryesor i Institutit.

 

Koordinatori i Projekteve është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit ditor të projekteve ISOP dhe aktiviteteve përkatëse, duke përfshirë përgatitjen e raportimit të donatorëve dhe menaxhimin financiar.

 

Eksperti i Zhvillimit të Politikave (me kohë të pjesshme) është përgjegjës për këshillimin dhe dhënien e udhëzuesit për të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me zhvillimin e politikave.

 

Projektet Asistenti Administrativ / Financiar është përgjegjës për menaxhimin financiar të të gjitha aktiviteteve dhe transaksioneve financiare të kryera nga ISOP, si dhe për menaxhimin e burimeve njerëzore (përgatitjen e kontratave të stafit etj.).Ajo i raporton Koordinatorit të Projekteve për të gjitha shqetësimet financiare.

 

Eksperti Kërkimor (me kohë të pjesshme) është përgjegjës për mbikëqyrjen e të gjitha punëve kërkimore të kryera nga IISOP në bashkëpunim me Drejtorin Ekzekutiv.

 

Analisti statistik (me kohë të pjesshme) është përgjegjës për mbikëqyrjen, koordinimin dhe kryerjen e disa fazave të administrimit të hulumtimit (duke përfshirë krijimin dhe dizajnimin e të gjithë materialeve mbështetëse në terren dhe udhëzimet me shkrim për sesionet e trajnimit). Ajo është gjithashtu përgjegjëse për ndërtimin e bazës së të dhënave Access dhe SPSS dhe sintaksën e të dhënave të pastër.

 

Eksperti i Kërkimit dhe Analist i të Dhënave (me kohë të pjesshme) është përgjegjës për mbikëqyrjen, koordinimin dhe kryerjen e disa fazave të administrimit të hulumtimit (duke përfshirë krijimin dhe dizajnimin e të gjithë materialeve mbështetëse në terren dhe udhëzimet me shkrim për sesionet e trajnimit). Ajo është e përfshirë në planifikimin e mbledhjes së të dhënave, në krijimin dhe në zhvillimin e analizës me shkrim të të dhënave.

 

Koordinatori i Trajnimit të Arsimit (me kohë të pjesshme) është përgjegjës për mbikëqyrjen e të gjitha aktiviteteve të trajnimit të ISOP duke përfshirë identifikimin e trajnerëve të tjerë (sipas fushës së ekspertizës së kërkuar), për zhvillimin e kurrikulave dhe agjendës së trajnimit. Koordinatori i Trajnimit udhëheq edhe të gjitha aktivitetet që kanë për qëllim rishikimin e kurrikulave të trajnimit ose të mësimdhënies të institucioneve të ndryshme publike me qëllim final, në mënyrë efektive ofrimin e shërbimeve sociale.

 

Eksperti për komunikim masiv (me kohë të pjesshme) është përgjegjës për hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të të gjitha strategjive të komunikimit dhe ndërgjegjësimit dhe planeve të veprimit.