Prof.Asoc.Dr.Daniela Kalaja

Kërkuese shkencore pranë Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP) me kohë të pjesshme.  (888) 123-4567  info@isop.org.al

Profil

Prof.Asoc.Dr Daniela Kalaja është lektore pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës që prej vitit 2008 si dhe kërkuese shkencore pranë Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP) me kohë të pjesshme. Ajo u diplomua si punonjëse sociale nga i njëjti departament në vitin 1996. Nga viti 2006 mban titullin Master i Shkencës (MSc.) në Punë Sociale.  Ajo ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në vitin 2013 në të njëjtën fushë studimi si ajo e studimeve Master, me fokus çështjet gjinore në arsim. Fushat e saj të ekspertizës dhe interesit janë kërkimi shkencor në shkenca sociale, politika sociale, dhe çështjet e përkatësisë gjinore dhe zhvillimit.
Eksperiencat e saj të punës në këto fusha përfshijnë mësimdhënie në nivel Bachelor dhe Master dhe punë kërkimore shkencore të fokusuar kryesisht në çështjet e përkatësisë gjinore dhe zhvillimit dhe çështjeve të lidhura me promovimin e të drejtave të njeriut dhe fëmijëve. Ekperienca e saj në këto fusha është pasuruar me kërkime sasiore dhe cilësore. Po kështu ajo ka një numër të konsiderueshëm eksperiencash si trajnere dhe eksperte në fushën e përkatësisë gjinore dhe çështjeve të lidhura me promovimin e të drejtave të njeriut dhe fëmijëve, nëpërmjet studimeve, analizave, manualeve dhe raporteve kombëtare.
Ajo është autore dhe bashkautore e disa artikujve të botuara në vend dhe jashtë tij. Aktualisht ajo ligjëron kryesisht në programet Master të departamentit në lëndët “Hyrje në Përkatësi Gjinore dhe Zhvillim”,  “Përkatësia Gjinore, Institucionet dhe Zhvillimi Social” dhe “Dhuna me Bazë Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut”, ndërsa në nivelin Bachelor ligjëron lëndët “Përkatësia Gjinore  dhe Puna Sociale” dhe “Familja, Gjinia dhe Politikat Sociale”.

Publikime

1.Shqyrtimi Socio Ekonomik Shqiptar, ISSN: 22225846, “Karriera dhe dallimet gjinore”. Artikull,Shtator 2015.

2.Gazeta e Edukimit dhe Kërkimeve Sociale, ISSN 2239978X“Arsimi i lartë në Shqipëri bazuar në tregues të harmonizuar të barazisë gjinore dhe statusit të grave”, Artikull ,Shtator 2015.

3.Gazeta Evropiane Shkencore, ISSN: 1857-7881″ Sfidat e grave shqiptare në karrierën akademike “,Artikull, Gusht 2015

4.Online International Journal ndërdisiplinore kërkimore,ISSN: 22499598 ,“ Stresi lidhur me sterilitetin midis grave që i nënshtrohen teknologjisë riprodhuese të asistuar në një popullsi kryesisht myslimane ” ,Artikull ,Korrik 2015.

5.Gazeta shkencore evropiane, ISSN: 1857-7881″ Eksperienca e gjallë e infertilitetit femëror – rasti i grave ruse muslimane që largohen në Shqipëri”, Artikull, Prill 2015.

 6.Teza e doktoraturës e titulluar: “Regjistrimet dhe diplomimet në Shqipëri, një qasje krahasuese në perspektivën gjinore“, Universiteti i Tiranës.Ky studim synon të identifikojë dhe analizojë dallimet gjinore në arsim dhe tendencat e tyre të zhvillimit, me theks në arritjet akademike. Studimi ka për qëllim të analizojë situatën e arsimit në Shqipëri përmes qasjes gjinore, përmes analizës sekondare të të dhënave statistikore në sektorin e arsimit, bazuar në treguesit e harmonizuar të barazisë gjinore dhe statusit të grave në Shqipëri dhe gjetjet nga analizat, raportet e vlerësimit dhe studimet kombëtare në këtë fushë. Studimi është përqendruar në eksplorimin e sfidave me të cilat ballafaqohen gratë dhe vajzat në realitetin shqiptar në fushën e karrierës dhe arritjet akademike, me qëllim që të japin një kuptim për gjetjet dhe një nga treguesit sasiorë më të thellë të hendekut gjinor.2013

 7.Gazeta Socio Ekonomike Shqiptare (Viti XIX, Nr.3 (76) 2013, fq. 175-186). ISSN 2222-5846. “Arsimi i Lartë në Shqipëri sipas Qasjes Gjinore”, Artikull ,2013.

8.Gazeta Socio Ekonomike Shqiptare (Viti XVIII, Nr.4 (73), 2012, fq. 235-246). ISSN 2222-5846.” Studimet Ndërkombëtare mbi Dallimet Gjinore në Arsim.”, Artikull 2012.

9.Gazeta e Kërkimit Arsimor dhe Social (Vol.2, Nr.5, Mars 2012, fq. 183-188). ISSN 2239 – 978X (print), ISSN 2240-0524 (online).”Dallimet Gjinore në Arritjen e Arsimit (regjistrimet dhe diplomimet) në Shqipëri.”Çështjet kryesore dhe sfidat.Artikull 2012.

10.Moduli i trajnimit për këshilltarët e shkollës:”Njohuri dhe teknika specifike për trajtimin dhe menaxhimin e rasteve të GBV”.Ky modul trajnimi ishte pjesë e projektit “Ngritja e kapaciteteve për këshilltarët e shkollave për rastet e GBV”,zbatuar nga Shoqata Kombëtare e Punonjësve Socialë – Shqipëri 2013.

11.”Raporti i Perspektivës Gjinore për Zbatimin e Strategjisë Sektoriale të Punësimit 2007-2013″.Bashkë-autor-Publikimi i Shoqatës Refleksione Tiranë 2012.

12.Bashkë-autor. Publikimi i Shoqatës Refleksione Tiranë 2013.

13.Moduli mbi Abuzimin e Fëmijëve. Bashkë-autor. Terre des Hommes. Tirane 2011-2012.

14.Puna Sociale dhe Politika Sociale.Publikimi i Departamentit të Punës Sociale dhe Politikës Sociale.(Nr. 1, p. 191, ISBN 978-99956-59-06-6). Artikull :Integrimi gjinor në arsim. Çështjet kryesore dhe sfidat.2010.

15.Udhëzues / veglën e ndjeshme gjinore për autorët e tekstit dhe shtëpitë botuese”Bashkë-autor. Publikimi i Aleancës Gjinore për Qendrën e Zhvillimit. Botimet Pegi.,Tirane 2008.

16.”Përfshirja gjinore në politikat dhe strategjitë kombëtare. Perspektiva Gjinore në Arsim “. Bashkë-autor, faqa 94. Publikimi i Qendrës për Aleancën Gjinore për Zhvillim. Botimet Pegi, Tirane2007.

17.”Paketa e Burimeve Gjinore për Mësuesit Fillorë”. Bashkëautor. Publikimi i Aleancës Gjinore për Qendrën e Zhvillimit. Tirane 2006.

18.”Raporti për Gjininë dhe Bujqësinë në Shqipëri”, raport për Zyrën e Korporatës së Zhvillimit Zviceran në Tiranë, Korrik 2003. Asistent. Publikimi i Aleancës Gjinore për Qendrën e Zhvillimit.2003.

Fushat e Kerkimit

  • Përkatësi gjinore dhe zhvillim
  • Shoqëri civile dhe zhvillim
  • Politikat sociale dhe mirëqenia sociale
  • Të drejtat e njeriut dhe fëmijëve