Dr. Emanuela Ismaili

Kordinatore e Kërkimit Shkencor në Insitutin e Studimeve të Opinionit Publik (ISOP)Lektore (888) 123-4567  info@isop.org.al

Profil

Dr.Emanuela Ismaili  është lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Punës dhe Politikës Sociale në Universitetin e Tiranës që nga viti 2014. Ajo u diplomua si punonjëse sociale nga i njëjti departament në vitin 2008. Në vitin 2010 mban titullin Master i Nivelit të Dytë (MND.) në METODA KERIMORE NË PUNË SOCIALE. Ajo ka mbrojtur gradën Doktor i Shkencave në vitin 2015 në fushën e bullizmit tek adoleshentet. Fushat e saj të ekspertizës dhe interesit janë problematikat që shoqërojnë adoleshentët dhe të rinjtë (agresiviteti dhe nën format e tij, problemet e sjelljes, seksualitetit etj); të drejtat e njeriut; komunikimi dhe ndryshimi i sjelljes dhe parimet e  supervizimit.  
   Eksperiencat e saj të punës në këto fusha përfshijnë mësimdhënie në nivel Bachelor dhe Master dhe punë kërkimore në fushën e të drejtave të njeriut, supervizimit, komunikimit dhe ndryshimit të sjelljes dhe bullizmit etj. Ajo është autore e disa artikujve në vend dhe jashtë tij. Aktualisht ajo ligjëron kryesisht në programet Master të departamentit mbi çështjet e përmendura mësipërme. 

Publikime

1.“Pasojat e ngacmimit ndaj nxënësve të prekur nga ky fenomen “. Revista akademike e studimeve ndërdisiplinore. Universiteti i Sapienca. MCSER Publishing, Vol 3, Nr.10, Romë Itali, 2014. E-ISSN 2281-4612. ISSN 2281-3993.

2.“Bullying një fenomen grup: mekanizmat e saj të fshehtë”. Gazeta shkencore: Puna Sociale dhe Politika Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale.2014. ISSN: 2221-4178.

3.”Ndikimi i komunikimit prindëror në sjelljen seksuale tek adoleshentët”. Gazeta e shkencës: Puna Sociale dhe Politika Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale,2012. ISSN: 2221-4178.

4.“ Fakte mbi ngacmimin kibernetik. Si mund të ndërhyjnë të rriturit dhe të parandalojnë këtë fenomen? “. Gazeta shkencore: Puna Sociale dhe Politika Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale,2013. ISSN: 2221-4178.

5.” Qëndrimet, besimet dhe perceptimit e mësuesve mbi fenomenin e bullizmit”. Konferencë Kombëtare “Promovimi i profesionit të Punës Sociale në fushën e respektimit të dinjitetit dhe vlerave njerëzore”,2015. ISBN: 978-9928-4048-4.

 6.” Ndikimi i komunikimit prindëror në sjelljen seksuale të adoleshentëve “. Konferenca e Dytë Ndërkombëtare Shkencore – Dinamika e Integrimit Evropian mendoi përfshirjen sociale, Universitetin e Tiranës,2012. ISBN: 978-9928-4046-4-0.

 7.“Dallimet gjinore në natyrën, shkallën dhe qëndrimet ndaj sjelljes së ngacmimit “. Konferenca e 3-rt Ndërkombëtare-Realitetet dhe Sfidat për Punonjësit Socialë si profesion në tregun e punës në Shqipëri, Universiteti i Tiranës,2013. ISSN: 978-99284-960-6.

8.“ Fenomeni i ngacmimit dhe ndikimi i tij në sistemin arsimor në Shqipëri. Gjetja nga një rishikim i literaturës “. Takimi vjetor TISSA i 11-të në Tiranë- Deklarimi ose Ejection. Punonjës social në udhëkryq – Sfidat për shoqëritë evropiane, Universiteti i Tiranës,2013. ISBN: 978-9928-131-25-6.

9.“Rishikimi i letërsisë mbi fenomenin e ngacmimit “. Konferenca e Parë Ndërkombëtare për Kërkimin dhe Edukimin – Sfidat për të Ardhmen (ICRAE2013), Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, Shqipëri,2013. ISSN 2221-6855.

Fushat e Kerkimit

  • Adoleshenti dhe të rinjtë
  • Komunikimi dhe ndryshimi i sjelljes
  • Të drejtat e njeriut