Prof. Dr. Edmond Dragoti

Drejtor Ekzekutiv i Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP)  (888) 123-4567  info@isop.org.al

Profil

Prof. Dr. Edmond Dragoti, është Drejtor Ekzekutiv i Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP) si dhe lektor pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave Sociale me përvojë 30 vjeçare në fushën e psikologjisë sociale dhe kërkimit shkencor social.Është doktoruar në zhvillimin e adoleshentëve. Ekspertiza e tij përfshin arsimimin dhe edukimin shoqëror e shëndetësor, informimin publik, mobilizimin social, trajnimin në komunikim; kërkimin shkencor në fusha të ndryshme sociale dhe të shëndetit publik, studime të emigracionit dhe të tregut të punës.

Ai ka shërbyer në pozicione të rëndësishme në qeverinë shqiptare si këshilltar i Kryeministrit Shqiptar (2002), Zëvendësministër i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve (2004-2005), Rektor i Universitetit Shtetëror të Beratit (2005), Profesor me kohë të pjesshme në Universitetin e Athinës, Greqi, në kursin 1 vjecar “Master në Studime të Europës Juglindore”(1999-2002). Ai ka qenë Përgjegjës i Departamentit të Punës Sociale dhe Psikologjisë së Aplikuar, në Universitetin e Tiranës (1992-1999) dhe Përgjegjës i Departamentit të Punës Sociale dhe Politikave Sociale(2012-2016) si dhe lektor i parë në Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave Sociale.

Ai ka eksperincë të thelluar në realizimin e studimeve kërkimore; ai ka udhëhequr realizimin e më shumë se 30 studimeve/survejancave siç demonstrohet në CV-në e ISOP.

Studime Shkencore

1.“Zbatimi i një vlerësimi të cilësisë së kujdesit shëndetësor në Shqipëri” , Banka Boterore 2012.

2.“Teknik “Asistencë për Hulumtimin Kombëtar mbi Indikatorët e Produkteve HSMP” , Banka Boterore 2012.

3.”Faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e shëndetit riprodhues në Tiranë” , Projekti RESPOND,   EngenderHealth, 2012.

4.“Vlerësimi i ndërhyrjes së komunikimit në mesin e studentëve të Universitetit për të rritur ndërgjegjësimin dhe pranimin e metodave kontraceptive moderne” , AED/C-change, 2010.

5.”Vëzhgimi i sjelljes dhe biologjisë në Shqipëri për HIV / AIDS “financuar nga” Global Fund 2008.

6.”Lehtësimi i trajnimit të klasave të 8 dhe 9 të arsimtarëve të mesëm për komunikimin e sjelljes / edukimit seksual brenda kontekstit shkollor” , UNDP 2006

7.“Perceptimi i publikut për reformën e kujdesit shëndetësor në Shqipëri” , Ministria e Shendetesise, Koordinimi i Projektit UNIT, Shkurt 2006.

8.“Trajnimi dhe informimi i komunitetit Rom dhe personelit të kujdesit shëndetësor të qendrave të kujdesit shëndetësor në Shqipëri rreth rrezikut të HIV / AIDS” , financuar nga Partneriteti në Shëndetësi / SIDA, Janar-Dhjetor 2006.

9.“Vëzhgimi i sjelljes dhe biologjisë në Shqipëri rreth HIV / AIDS”, financuar nga USAID, Synergy Project/ Sistemi Social & Shkencor, Shëndeti Familjar Ndërkombëtar,Qershor 2005.

10.“Vlerësimi i Cilësisë së Shërbimeve Shëndetësore në Zonat Rurale” , SOROS, nëntor 2003 – qershor 2004.

11.“Vlerësimi i situatës në lidhje me cilësinë e shërbimeve shëndetësore në zonën rurale”- Ministria e Shëndetësisë, Tetor 2003 – Dhjetor 2004.

12.”Shoqëria drejt Sfidave të Trafikimit të Vajzave dhe Grave” – Donator Shoqata e Planifikimit Familjar Shqiptar, Nëntor 2003 – Janar 2004.

13.“Gjendja e Informacionit dhe Vlerësimi i Nevojave në Shërbimet për riperteritjen e Shendetesise  në Komuna të Shkodrës”, – Donator: Planifikimi Familjar, Mars – Prill 2003.

14.“Identifikimi, regjistrimi, ndërgjegjësimi i publikut dhe përmbushja e nevojave të grave dhe fëmijëve të dënuar në burgjet shqiptare”, mbështetur nga USAID përmes PARTNERËVE – SHQIPËRI,Maj 2002 – Maj 2003.

15.Përmirësimi i përgjigjes ndaj epidemisë së HIV / AIDS / STD përmes projekteve pilote për parandalimin e HIV / STD midis grupeve vulnerabël” , Donator: UNDP, Dhjetor 2001 – Qershor 2003.

16.“Matja e dinamikave aktuale, karakteristikat dhe tendencat e dhunës në familje në shoqërinë shqiptare nëpërmjet teknikave të grumbullimit të kualitetit” , mbështetur nga UNICEF, Qershor 2002 – Tetor 2002.

17.”Vlerësimi i Projekteve të Shërbimeve të Integruara të Komunitetit”Programi i UNICEF, Nëntor 2001 – Gusht 2002.

18.Ndihma për plotësimin e nevojave të fëmijëve në tranzicionin shoqëror” , një konsorcium ICMH – ISOP, Tetor 2001 – tetor 2002.

19.“Ndikimi i mesazheve shëndetësore për gratë shtatzëna përmes një sërë aktivitetesh ndërgjegjësuese për shpërndarjen e informacionit me fletëpalosje, postera dhe materiale të tjera PR” sondazh cilësor, i kontraktuar nga UNICEF, tetor – dhjetor 2001.

20.“Shëndeti Riprodhues në Shqipëri “, Nr. AED-001 është nënkontraktuar dhe në bashkëpunim me ICMH ,Qendra Ndërkombëtare për Migracionin dhe Shëndetin, Gjenevë, Zvicër, 1999-2000.

Fushat e Kerkimit

  • Politikat sociale
  • Psikologjia sociale; Personaliteti mendor
  • Studimet cilësore dhe sasiore
  • Seksualitet njerëzor
  • Adoleshenca
  • Krimet dhe kriminologjia
  • Arsimimi
  • Emigracioni
  • Shëndeti publik

 

 

 

 

Publikime

Tekste Universitare

1.”Punë Sociale“, Tiranë 1995, 300 faqe , (bashkëautor)

2.”Psikologjia Sociale“,Tiranë 1999, 600 faqe

3.“Hyrje në punë sociale”, Tiranë  2007, 300 pages.

4.“Psikologjia Mjeko-Ligjore”, Tiranë  2007, 250 pages.

5.“Psikologji Intimiteti”, Tiranë  2010, 310 pages.

Tekste shkollore për shkollat e mesme

1.”Edukim Qytetar“, për klasën e nëntë,Tiranë 2010, 200 faqe ,(bashkëautor)

2.”Edukim Qytetar“, për klasën e dhjetë,Tiranë 2011, 180 faqe ,(bashkëautor)

3.”Psikologji“, për klasën e dhjetë,Tiranë 2011, 180 faqe

Monografi

1.”Adoleshent“, Tiranë 1994, 170 faqe

2.”Rinia Shqipëtare në Trazicion“, Tiranë 1995, (bashkëautor)