Dr. Eris Dhamo

Kërkuese shkencore dhe analizuese të dhënash pranë Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP). (888) 123-4567  info@isop.org.al

Profil

Dr. Eris Dhamo është kërkuese shkencore dhe analizuese të dhënash pranë Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP) si dhe lektore dhe kërkuese shkencore pranë Universitetit të Tiranës. Ajo është diplomuar si punonjëse sociale nga Universitetit i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale i njëjti departament në vitin 2001 dhe në vitin 2012 mori titullin Master i Nivelit të Dytë në Kërkim Shkencor në Punë Sociale. Ajo mban gradën Doktor i Shkencave në fushën e Gerontologjisë prej vitit 2016, me fokus specifik cilësinë e jetës së të moshuarve. Fushat e saj të ekspertizës dhe interesit janë gerontologjia, komunikimi për ndryshimin social dhe të sjelljes, administrimi social, politikat e mbrojtjes sociale, çështjet e përkatësisë gjinore dhe metodat e integruara në punë sociale.
Eksperiencat e saj në këto drejtime përfshijnë jo vetëm mësimdhënien, por dhe punën administrative dhe kërkimore. Për më tepër ajo ka ofruar asistencën e saj dhe këshillim për institucione dhe organizata lokale mbi realizimin me sa më cilësi të angazhimeve të tyre, kryesisht në kërkime, strukturimin e shërbimeve, administrimin e organizatave, organizimin e manualeve, ofrimin e trajnimeve, monitorimin, vlerësimin dhe planifikimin e ristrukturimeve të nevojshme, etj. Ajo është autore dhe bashkautore e disa artikujve dhe librave të botuara në vend, por dhe jashtë. Aktualisht ajo ligjëron kryesisht në programet Bachelor të departamentit mbi administrimin social dhe politikat e mbrojtjes sociale ndërsa në nivelin Master ligjëron lëndë të komunikimit për ndryshim social dhe metodologji kërkimore mbi komunikimin, metoda të integruara në punë sociale, monitorim dhe vlerësim politikash sociale.  

Publikime

 1. Politikat e Mbrojtjes Sociale dhe Teknikat Studimore: Cikël Leksionesh. Tiranë 2015.
 2. Moshimi dhe Përfshirja Sociale – Sfidë Integrimi në Shoqërinë Moderne” , Puna Sociale dhe Politika Sociale, Nr.6, Tiranë 2012, ISSN 2221-417, pp. 7-203
 3. “Kujdesi afatgjatë për të Moshuarit” Puna Sociale dhe Politika Sociale, Nr.9, Tiranë 2014, ISSN 2221-4178, 108-124.4
 4. Vlerësimi i profesionit të punonjësit social sipas indekseve të tregut të punës” Puna Sociale dhe Politika Sociale, Nr.9, Tiranë 2014, ISSN 2221-4178, pp. 124-138.5
 5. “Vëmendësim në Çështjet e Përkujdesjes Informale për të Moshuarit” Puna Sociale dhe Politika Sociale, Nr.9, Tiranë 2014, ISSN 2221-4178, pp. 32-486
 6. Njerëz të moshuar Cilësia e jetës. Gazeta e Mesdheut e Shkencave Sociale Rome Italy, on line Vol.5, Nr.13, Qershor 2014, Vëllimi I, Qershor 2014 ISSN: 2039 – 9340 (print) ose 2039-2117 (online) http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3599 385-3907.
 7. Shqipëria në moshë, nën perspektivën e arsimit. Biblioteka Online e Evropës Qendrore dhe Lindore, Gazeta për Çështjet Evropiane EVRODIJALOG (Списание за европски прашањаЕВРОДИЈАЛОГ), lëshimi: 19/2014, faqet: 213¬-228, mëwww.ceeol.com8.
 8. Plakja shqiptare, nën perspektivën e arsimit: Hulumtimi dhe edukimi – Sfidat drejt së ardhmes “ICRAE 2013, Universiteti i Shkodrës, Shqipëri 2013. Biblioteka e Bibliotekës Evropiane Qendrore dhe Lindorehttp://icrae2013.unishk.edu.al/icraecd2013/doc/827.pdf, ISSN: 2308 – 0825

Shkrimetetjera

1.Përfshirja e moshuar dhe sociale; Një sfidë integrimi në shoqërinë moderne, hulumtim i paraqitur në Konferencën e Dytë Ndërkombëtare Shkencore “Dinamika e Integrimit Europian përmes Përfshirjes Sociale”. ISBN: 978-9928-4046-4 ,2012

2.Plakja shqiptare, nën perspektivën e arsimit, hulumtim i paraqitur në Konferencën Ndërkombëtare “Hulumtimi dhe Edukimi – Sfidat drejt së Ardhmes”.2013http://konferenca.unishk.edu.al/icrae2013/icraecd2013/doc/827.pdf

3.Modele evropiane dhe shqiptare të kujdesit afatgjatë për të moshuarit: Një rishikim i literaturës dhe ndër të tjera projeksionet, materiali hulumtues prezent në takimin e 11-të vjetor të TiSSA në Tiranë “Affirmation and Rejection Social Work at Crossroads – Challenges for European Societies”. ISBN: 978-9928-131-25-6http://www.tissa.net/tissa2013/abstracts/phd/t13_phd_dhamo.pdf

4.Sfida e kujdesit afatgjatë për të moshuarit. Dëshmitë e ofrimit të kujdesit të integruar, hulumtimi i paraqitur në Konferencën Ndërkombëtare “Çështjet socio-kulturore dhe sfidat e bashkëkohësisë”2013http://eprints.ugd.edu.mk/13684/1/tetovo%20333.pdf

5.Teoritë e moshës dhe nevoja për një kujdes afatgjatë të integruar, materiali hulumtues i paraqitur në Konferencën e 8-të Ndërkombëtare të AIS-it “Demokracia në kohë të trazirave; Një qasje shumëdimensionale “. ISBN: 978-9928-4152-4-0,2013

6.Vlerësimi i profesionit të punëve sociale sipas indeksit të tregut të punës, hulumtim paraqitur në Konferencën e 3 Ndërkombëtare të EASSW “Realitetet dhe sfidat për punonjësit socialë si profesion në tregun e punës në Shqipëri”. ISBN 978-9928-4196-0-6,2013

7.Kujdesi afatgjatë i moshuar, hulumtim i paraqitur në Konferencën e 3-të Ndërkombëtare të EASSW “Realitetet dhe sfidat për punonjësit socialë si profesion në tregun e punës në Shqipëri”. ISBN 978-9928-4196-0-6,2013

8.Plakja dhe roli i përkujdesësve informalë, hulumtim i paraqitur në Konferencën Ndërkombëtare Sfidat aktuale dhe e ardhmja për punën sociale dhe shërbimin psikologjik si profesione në tregun e punës në Shqipëri” ISBN 978-9928-115-34-8,2013

9.Tirana Cilësia e moshuar e pleqve, hulumtim i paraqitur në Konferencën e 4-të Ndërkombëtare për Shkencat Humane dhe Sociale. ISBN 978-88-909163-0-4,2014.

10.Pasojat psiko-sociale të moshës së vjetër tregojnë jetën në Institucionin e Burgjeve në Shqipëri, hulumtim i paraqitur në Konferencën Ndërkombëtare “Shëndeti Mendor në sistemin penitenciar në Shqipëri dhe praktikat më të mira në Evropë si pasqyrim i detyrimeve pozitive të shtetit në kuadrin e Te drejtave te Njeriut “. ISBN 9-789928-425201,2014

11.Trajtimi i personave të moshuar në sistemin e burgjeve në Shqipëri, dokument kërkimor i paraqitur në Konferencën Ndërkombëtare “Shëndeti Mendor në sistemin e burgjeve në Shqipëri dhe praktikat më të mira në Evropë si pasqyrim i detyrimeve pozitive të shtetit në kuadër të të drejtave të njeriut”. ISBN 9-789928-425201,2014

12.Sfidat e profesionistëve të punës sociale në ofrimin e shërbimeve për të moshuarit, hulumtim i paraqitur në Konferencën Kombëtare Promovimi i Profesionit të Punës Sociale në fushën e respektimit të dinjitetit dhe vlerave njerëzore”. ISBN 978-992-4252-7-0,2015

Fushat e Kerkimit

 • Moshimi dhe mirëqwnia
 • Administrimi social
 • Politikat e mbrojtjes sociale
 • Politikat e përkatësisw gjinore
 • Kërkimi shkencor në Punë Sociale
 • Arsimimi
 • Qeverisja e mirë
 • Komunikimi