Prof. Asoc. Dr. Fiona Todhri

Koordinatore e kërkimit shkencor pranë Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP).(888) 123-4567  info@isop.org.al

Profil

Prof. Asoc. Dr. Fiona Todhri, është koordinatore e kërkimit shkencor pranë Institutit të Studimit të Opinionit Publik (ISOP) si dhe lektore dhe kërkuese shkencore pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave Sociale. Në vitin 2005 ajo përfundoi studimet Master në Shëndet Publik, pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Mjekësisë dhe në vitin 2013, mbrojti titullin Doktor Shkencash pranë Fakultetit të Shkencave Sociale me temën ‘Prevalenca e përdorimit të drogave legale dhe ilegale në Shqipëri’.
Eksperienca e saj në mësimdhënie përfshin ligjërimin si lektore në nivelet “Bachelor” dhe“Master” pranë Universiteteve publike të Elbasanit dhe Tiranës të një sërë modulesh si Shëndet Publik, Politikat Sociale dhe Hyrje në Punë Sociale. Ajo ka njohuri të thelluara dhe eksperiencë në çështjet e shëndetit publik si HIV/AIDS, përdorimit të drogave etj. Ajo ka kryer një sërë survejancash në lidhje me sjelljen ndaj HIV/AIDS dhe në vitin 2012 është përfshirë në kryerjen e survejancës “Aksesi dhe kënaqshmëria nga Shërbimi i Shëndetit Primar në Shqipëri’ rekomandimet e të cilit u reflektuan në politikat e reja në nivel kombëtar për shërbimin mjekësor. Ajo ka gjithashtu një eksperiencë të pasur në trajnimin e personelit mjekësor në Shqipëri si dhe të popullatave në risk, në lidhje me parandalimin e HIV/AIDS dhe trajtimin social. Për më tepër ajo është përfshirë në realizimin me sukses të një sërë projektesh dhe studimesh në nivel kombëtar të realizuara nga ISOP në fushën e shëndetit publik dhe asaj sociale të mbështetura nga partnerë ndërkombëtare si: Programi i Kombeve të bashkuara për Zhvillim, Agjensia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvilim Ndërkombëtar, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin, Fondi Ndërkombëtar për Fëmijët i Kombeve të Bashkuara, dhe Banka Botërore.  

Publikime

  1. Punë sociale në kujdesin shëndetësor / bashkëautor.
  2. Administrimi i shërbimeve sociale në Shqipëri / bashkëautor.

Buletine Shkencore

1 .Perceptimi i sjelljeve të rrezikut midis HIV / AIDS në Njeriun që ka  marrëdhënie  seksuale me njeriun. Janar 2008 / UNIEL

2. Prevalenca e përdorimit të drogës tek të rinjtë shqiptarë (Medicus Maqedoni) Gostivar 2011, Tetor UDC 61

3.” Shëndeti mendor në sistemin penitenciar në Shqipëri dhe praktikat më të mira në Evropë si reflektim i detyrimeve pozitive të shtetit në kuadrin e të drejtave të njeriut” Takimi i 11-të vjetor TISSA në Tiranë. Konferenca Ndërkombëtare. Editorial i bordit. Botuar nëprocedurat.Faqe 111. ISBN: 978-9928-131-25-6,2015.

4.Konferenca Ndërkombëtare “Hulumtimi dhe Edukimi – Sfidat drejt së Ardhmes” Universiteti i Shkodrës Luigj Gurakuqi.2014

5. Konferenca e Katërt Ndërkombëtare për Shkencat Humane dhe Sociale, ICHSS 31 Maj – 01 Qershor Budva – Mali i Zi. Them: Prevalenca e përdorimit ilegal të drogës.2014

6.Konfirmimi apo refuzimi i punës sociale në udhëkryq – Sfidat për shoqëritë evropiane. TISSA. Tema: Qëndrimi dhe perceptimi i opinionit publik mbi alkoolin, pirjen e duhanit dhe përdorimin e drogave ilegale.2013

7.Pjesa Juglindore e Shqipërisë për mundësitë dhe sfidat e Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt proceseve të integrimit.2010

8.Sfidat e edukimit në botën globale: njohuri, politika, praktika. Konference Ndërkombëtare. Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës. Tema: Situata e arsimit dhe sjelljes së rrezikut tek grupet rome në Shqipëri.2010

9. Papunësia në grupet etnike në Maqedoni, Marrëveshja e Ohrit Rasti i Kërçovës. Ditar shkencor. Editorial i bordit. Vëllimi 4, Numri 1 Janar 2015, p-ISSN 1857-8179 e-ISSN 1857-8187.2015

10.Krahasimi i niveleve të punësimit midis grupeve kryesore etnike në Republikën e Maqedonisë. Gazeta shkencore e Departamentit të Punës Sociale dhe Politikës Sociale. Bordi editorial.ISSN: 2221-4178.2015

11.“Konsumi i qetësuesve në moshën grupore 13-34 në Shqipëri” Vol. 5. Nr.13. Çështja e veçantëVol.5ttp: //www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/view/3599 Faktori Global i Ndikimit: 0.377. Scopus indeksuar, 2014.

12.Dimensionet dhe pasojat sociale të pirjes së duhanit dhe përdorimit të alkoolit “.Volume10.Nr.1Summer 2013.Klasifikimi i IGJ: L1, Z13. https://ideas.repec.org/a/rau/journl/v8y2013i2p37-47.html Shqyrtimi ekonomik dhe ekonomik rumun. (Universiteti Rumun-Amerikan).2013

13.Perceptimi i sjelljeve të rrezikut midis HIV / AIDS në Njeriun që ka marrëdhënie seksuale me njeriun. Janar 2012.

14.Përhapja e përdorimit të drogës tek të rinjtë shqiptarë (Medicus Maqedoni) Gostivar, Tetor UDC 61,2011.

Fushat e Kerkimit

  • Shëndeti public
  • Politikat sociale
  • Politikat e shëndetit
  • Etika profesionale